Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

Walne Zgromadzenie 2024

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Własne Mieszkanie” w Błoniu zawiadamia, że w dniu 10.02.2024r. o godz. 9º° odbędzie się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej ” Własne Mieszkanie” w Błoniu przy ul. Traugutta 1A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 03.06.2023r.

5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – odczytanie pełnomocnictw.

6. Podjęcie Uchwały nr 1/2024 w sprawie zmian w statucie.

 7. Omówienie kadencyjności Rady Nadzorczej w odniesieniu do nowego statutu i najbliższych wyborów w oparciu o opinie prawną.

8. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – przyjęcie wniosków.

9 . Zakończenie obrad.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z 03.06.2023r, oraz projekt uchwały będą wyłożone w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Własne Mieszkanie” w Błoniu ul. Traugutta 1a od dnia 19.01.2024r w godzinach pracy biura. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia 2024

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z 03.06.2023r,

Opinia prawna dot. kadencyjności Rady

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Druki Pełnomocnictwa do udziału w W.Z.Cz. 

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu