Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

Pytania i odpowiedzi

FAQ - Pytania i odpowiedzi

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aby dowiedzieć się więcej.
Przed udaniem się do kancelarii notarialnej należy zgłosić się do biura Spółdzielni do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego po zaświadczenie, w którym Spółdzielnia potwierdzi tytuł prawny do lokalu oraz uregulowanie wymaganych zobowiązań finansowych za lokal lub wykaże stan zadłużenia. Jeżeli dla lokalu jest założona księga wieczysta w zaświadczeniu zostanie wpisany numer księgi prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych.
W wypadku, gdy pomiędzy datą wydania zaświadczenia a datą sporządzenia umowy sprzedaży upłynie kolejny okres rozliczeniowy wymagalnych opłat, należy zgłosić się do Spółdzielni celem dokonania końcowego rozliczenia zobowiązań z tytułu opłat za mieszkanie oraz za zużycie wody.
Przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U 2017. poz. 1596) weszły w życie z dniem 09 września 2017 r. i z tym dniem diametralnie zmieniły się zasady powstawania i ustania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.
Obecnie członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna (lub prawna) o ile jest związana ze spółdzielnią posiadaniem lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu czy miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym. Osoby, które nie posiadały prawa do żadnego z w/w lokali, tj. członkowie oczekujący i małżonkowie członków (jeżeli prawo do lokalu stanowiło majątek osobisty małżonka), z dniem wejścia w życie w/w ustawy członkostwo utraciły.
Utrzymywanie obiektu budowlanego i jego otoczenia we właściwym stanie technicznym i estetycznym,
w tym wykonywanie wszelkich napraw, wymian i konserwacji w części wspólnej nieruchomości,
a wewnątrz lokali wykonywanie napraw, wymian i konserwacji dotyczących:

• instalacji c.o. wraz z urządzeniami służącymi do rozliczania kosztów ogrzewania (z wyjątkiem grzejników montowanych przez użytkowników);
• instalacji wody zimnej i ciepłej do baterii (bez połączeń elastycznych i elementów instalacji montowanych przez użytkowników) wraz z wodomierzami;
• instalacji gazowej do kurka odcinającego włącznie (bez urządzeń i instalacji podłączeniowych urządzeń);
• instalacji wentylacji (bez urządzeń);
• instalacji kanalizacji do trójnika na pionie włącznie (bez urządzeń, syfonów i przewodów prowadzących do pionu).

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych odmiennie regulują nabywanie członkostwa przez osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz osoby, które są właścicielami lokali wyodrębnionych.
Przy spółdzielczym lokatorskim i własnościowym prawie do lokalu, osoby którym te prawa przysługują nabywają członkostwo z mocy ustawy. Oznacza to, że osoby te nie muszą wyrażać swojej woli w zakresie „bycia” lub „nie bycia” członkami Spółdzielni. Zarząd zobowiązany jest z mocy ustawy wpisać te osoby do rejestru członków Spółdzielni.
Osoby, które posiadały spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i nie były członkami Spółdzielni w dniu wejścia w życie przepisów ustawy, tj. z dniem 09.09.2017r. nabyły członkostwo z mocy prawa i Zarząd Spółdzielni dokonał wpisu tych osób do rejestru członków tut. Spółdzielni.
Na takiej samej zasadzie członkostwo nabywają małżonkowie członków Spółdzielni, jeżeli spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Jednakże w celu dokonania wpisu małżonka do rejestru członków niezbędne jest sprawdzenie czy nie zmienił się stan prawny lokalu. Często bowiem Spółdzielnia nie była i nie jest powiadamiana np. o zgonie małżonka, który nie był członkiem Spółdzielni albo o rozwiązaniu małżeństwa. Jeżeli małżonek członka Spółdzielni składa oświadczenie, że spełnia wymogi warunkujące nabycie członkostwa z mocy ustawy zostaje wpisany do rejestru członków ze skutkiem nabycia członkostwa od dnia 09.09.2017r.
Osoby, które nabyły lub nabywają spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokali po dniu 09 września 2017r. wpisywani są do rejestru członków z datą nabycia lokali.
Odmiennie przedstawia się sprawa nabycia członkostwa przez właścicieli lokali wyodrębnianych. Właściciel lokalu, który posiadał lokal przed dniem 09.09.2017r. lub nabył lokal po wejściu w życie nowych przepisów musi wyrazić swoją wolę nabycia członkostwa w Spółdzielni poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Zarówno osoby nabywające członkostwa z mocy prawa jak i właściciele lokali składający deklaracje przystąpienia do Spółdzielni zwolnieni są z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu wpisowego i udziału członkowskiego.
Właściciel powinien na piśmie wystąpić do Administracji o wyrażenie zgody na remont, na podaniu należy zamieścić szczegółowy zakres prac. Wszelkie odpady remontowo-budowlane Właściciel lokalu musi usunąć we własnym zakresie (kontener /gruzbag) oraz utrzymywać właściwy stan sanitarno-porządkowy na klatce schodowej.
Administracja Spółdzielni wyraża zgodę na wymianę drzwi wejściowych do mieszkania pod warunkiem zachowania tych samych wymiarów, bez naruszenia ściany konstrukcyjnej i obsadzeniu w niezmienionym miejscu. Drzwi muszą otwierać się do wewnątrz lokalu.
Należy zgłosić do MPWiK 22 725 44 67
Tak, posiadają antenę zbiorczą firmy Stansat.
Właściciel musi zgłosić się z dowodem osobistym do Spółdzielni do pokoju nr 3, w celu wpisania się na listę osób, które chcą korzystać z anteny zbiorczej.
Nie, lokatorzy między sobą załatwiają montaż domofonów.
Należy zgłosić się do Kasy Spółdzielni uiszczając opłatę za nowy zamek, a następnie do pokoju nr 3 do Administracji odebrać zamek z nowymi kluczami. Informujemy, że Spółdzielnia nie posiada zapasowych kluczy do skrzynek lokatorów.